FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed


Интервју недеље: Јанез Kопач

"Гаспром и Србијагас ће морати да дозволе конкуренцију на тржишту гаса у Србији, то је био услов да Енергетска заједница одобри пројекат изградње гасовода Гастранс кроз Србију, којим би се повезала на Турски ток", каже у Интервјуу недеље Радија Слободна Европа (РСЕ) директор Секретаријата Енергетске заједнице Јанез Kопач и истиче да је постојање конкуренције на пољу енергетике изузетно важно.

Add a comment

 

Небојша Катић 

У моћној економској локомотиви Европе око 40 процената домаћинстава не поседује ништа или, како се то економским речником каже, вредност њихове нето имовине равна је нули

Add a comment

 

Миљан Вукомановић 

Стално гледам на ТВ-у и слушам на радију o успесима наших власти у довођењу странаца у Србију, и никако да се начудим њиховој искрености у хвалисању колико су довели станих инвестиција и како ће то да повећа беде-пе Србије. Дал' ово пе након беде има неко мистично значење, не знам.

Add a comment


ТВ НАША: Прича о смедеревском „Серфуду“, или како завршавају фабрике које Александар Вучић помпезно “отвара” по Србији?!

Add a comment

 

Небојша Катић

У ин­тер­вјуу Ал Џа­зи­ри (по­ста­вље­ном на ин­тер­нет сај­ту те аген­ци­је 29. 11. 2018), пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић је из­ја­ви­ла да искре­но ве­ру­је ка­ко но­ва (че­твр­та) ин­ду­стриј­ска ре­во­лу­ци­ја да­је шан­су Ср­би­ји да до­стиг­не и пре­стиг­не „тај ни­во зе­ма­ља” за ко­ји­ма „у не­ким си­ту­а­ци­ја­ма” за­о­ста­је. Ка­ко је реч о ис­ка­зу ко­ји ни­је пра­ћен до­дат­ним об­ја­шње­њи­ма, оста­је да се на­га­ђа шта је пре­ми­јер­ка же­ле­ла да ка­же и на шта је тач­но ми­сли­ла.

Add a comment